Nominering

Nomineringsperioden är öppen mellan den 15:e maj och den 15:e september. Under den perioden kan medlemmar i Kristianstad Studentkår (hädanefter ”Kåren”) nominera andra personer eller sig själv till en eller flera poster under verksamhetsåret 2021.


OBS! Kom ihåg att i nomineringen bifoga en kontaktmöjlighet till den nominerade så att valberedningen kan komma i kontakt med personen eftersom personen ifråga måste tacka ja eller nej till nomineringen.
Nomineringar skickas via mejl till .

Posterna

Här nedan listas de poster som går att söka till, kom ihåg att arbetsbeskrivningen för varje post inte är fullständig. Det finns andra arbetsuppdrag som de nyinvalda kan välja att dela upp som de vill.

Ordförande

Ordförandeposten måste vara en 100% arvoderad tjänst som även räknas som en styrelseledamot. Kårordförandens främsta uppdrag är att se över verksamheten med rollen som arbetsgivare. Ordförande behöver vara medveten om och ha en överblick över vad de andra anställda arbetar med samt vara den personen som företräder organisationen. Tiden som ordförande spenderas till stor del på möten med bland annat högskolans ledning, andra studentkårer och regionala politiker.

Exempel på arbetsuppgifter som ordförande för kåren:

 • Arbetsgivar- och arbetsledaransvar
 • Slutgiltigt ansvar för organisationen
 • Talesperson för organisationen
 • Firmatecknare för organisationen

Vice Ordförande

Vice ordförandeposten måste vara en 100% arvoderad tjänst som även räknas som en styrelseledamot. Vice ordförande är ställföreträdare för kårordförande och behöver vara beredd att anta kårordförandes arbete vid behov. Utöver detta är vice ordförandes primära arbetsuppgifter att arbeta med högskolans skyddsombud, arbetsmiljö för studenter, organisationens digitala formgivning och frågor rörande bostadsgaranti.

Exempel på arbetsuppgifter som vice ordförande för kåren:

 • Studerande huvudskyddsombud
 • Ansvarig för bostadsgarantin
 • Ansvarig för organisationens digitala formgivning
 • Firmatecknare för organisationen

Studentombud

Studentombud måste vara minst en 50% arvoderad tjänst som även räknas som en styrelseledamot. Studentombudet är enligt avtal med högskolan den som hanterar studenträttsliga ärenden som inkommer till kåren. Detta innebär vetskap om de styrdokument som finns rörande studenters rättigheter och skyldigheter vid HKR. Det främsta uppdraget är att möta och stötta studenter som inkommer med ärenden.

Exempel på arbetsuppgifter som studentombud för kåren:

 • Hantering av inkomna studentärenden
 • Kontakt med högskolan angående studentärenden
 • Kontakt och stöttning av studentrepresentanter

Styrelseledamot

Ledamöterna i kårstyrelsen beslutar gemensamt om den verksamhet som kåren bedriver. Ledamöterna medverkar också i de projekt som drivs av studentkåren och förväntas driva enskilda eller gemensamma projekt för att föra kårens verksamhet framåt.

Exempel på arbetsuppgifter som styrelseledamot i kåren:

 • Enskilda projekt (såsom podcast, mässor och åsiktstorg)
 • Gemensamma projekt (såsom inspark och arbete för synlighet)
 • Representation av studentkåren
 • Hantera och ta beslut rörande studentkårens större angelägenheter

Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisor kan inte vara en arvoderad tjänst och inte heller vara en styrelseledamot i kåren. Verksamhetsrevisorns uppdrag är att granska kårens verksamhet under året. För att detta ska vara möjligt behöver verksamhetsrevisorn insikt i det dagliga och årliga arbete som utförs.

Exempel på arbetsuppgifter som verksamhetsrevisor:

 • Närvara vid styrelsemöten
 • Närvara vid stormöten
 • Granska den verksamhets som bedrivs under året

Andra poster

Om intresse finns av att skapa en ny post som arvoderad är det möjligt att nominera dig eller någon annan till denna post. Förklara gärna posten utförligt i så fall.

Anonymitet

Det finns tre olika alternativ för dig som nominerar någon. Det är dock inte möjligt att vara anonym inför valberedningen eftersom valberedningen måste säkerställa att den som har nominerat en person är medlem i Kristianstad studentkår. Som nominerad är det inte möjligt att vara anonym om personen i fråga tackar ja till nomineringen. Om den nominerade tackar nej till nomineringen kommer nomineringen inte att offentliggöras. Om det inte är markerat vilken nivå av anonymitet som önskas utgår valberedningen ifrån en offentlig nominering.

Offentligt

Både namn och nomineringstext kommer att offentliggöras inför valmötet.

Anonym nomineringsperson

Personen som skickar in en nominering till valberedningen 2020 kan välja att vara anonym och då kommer namnet endast synas av valberedningen och ingen annan. Nomineringstexten kommer däremot att offentliggöras inför valmötet. Väljer personen att nominera sig själv på detta sätt rekommenderas det att skriva i tredjeperson.

Helt anonymt

Väljer personen att nominera helt anonymt kommer det endast nämnas att det har inkommit en anonym nominering på personen ifråga. Det är endast valberedningen 2020 som kommer att se namn och nomineringstext

Intervju

De nomineringar som inkommit innan den 15:e september 2020 kommer valberedningen att kalla till intervju. Här finns det möjlighet för de nominerade att presentera sig ytterligare. När alla intervjuerna är genomförda kommer valberedningen att lägga upp sin rekommendation och ytterligare nomineringar på kårens hemsida www.ksk.nu.

Motnomineringar

Vid motsägelser av valberedningens rekommendation, nuvarande kandidater eller om en person har glömt att ansöka i tid går det att motnominera dig själv eller andra. Motnomineringar fungerar som vanliga nomineringar och motnomineringsperioden är mellan den 16:e september och 1:a oktober. Det är även möjligt att motnominera redan nominerade personer för att styrka deras nominering.

Valmötet

Valmötet är preliminärt planerat den 23:e oktober. På valmötet kommer valberedningen att presentera de olika nominerade kortfattat, därför rekommenderas det att läsa de fullständiga nomineringstexterna innan valmötet. På valmötet kommer medlemmar i Kristianstad studentkår få möjlighet att rösta fram den nya kårstyrelsen, deras arvoderade samt andra eventuella poster. Medlemmarna har ingen skyldighet att hålla sig till valberedningens rekommendation när de röstar.