MEDLEMSMÖTE & VALMÖTE

KALLELSE & DAGORDNING

15-10-14  Hus 6:315

16:15-18:30

 

 • Mötets öppnande.
 • Val av ordförande för medlemsmötet.
 • Val av två (2) justerare tillika rösträknare för medlemsmötet.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Fastställande av föredragningslista.
 • Prövning av om medlemsmötet blivit behörigen sammankallat.
 • Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i Kårstyrelsen.
 • Val av Kårstyrelse.
 • Val av ständig sekreterare.
 • Val av Kassör.
 • Val av två (2) verksamhetsrevisorer.
 • Verksamhetsbeslut: sociala aktiviteter
 • Fastställande av verksamhetsförordning för sektionsutskott
 • Övriga frågor.
 • Mötets avslutande.

Välkomna!

 

Fet stil = Beslutspunkter

Kursiv stil = Informations/diskussionspunkt

 

 

Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd!