Detta är en översyn av det politiska valet hösten 2018 i Sverige, den inkluderar dock endast tidigare riksdagspartier. Det är näst intill omöjligt att genomföra översynen på samtliga partier eftersom de som brukar kallas ”övriga partier” överstiger hundratalet, någonstans måste en dra gränsen och jag drog den vid tidigare regeringsvalda partier. Denna översyn bara citerar från partiernas aktuella valmanifest/valplattform/partiprogram och sätter inget värde på ett parti mer än ett annat, i första hand från punktlistor och i andra hand från löpande text.

 

Notera att detta är förkortat till få, men viktiga punkter för studenter. Följande länk kan även vara nyttig för studenter:

STOR ENKÄT: Här är partiernas studentpolitik

Vallokalen för förtidsröstning närmast Kristianstad Högskola är Gamlegårdens bibliotek på Gamlegårdens köpcentrum, Bataljonsvägen 2.
Ta med id-handling och röstkort!
Följande är partierna som översynen innefattar, utan inbördes rangordning:

Centerpartiet
(Källa: https://www.centerpartiet.se/lokal/fyrbodal/fargelanda/startsida/valet-2018/valprogram-2018-2022 )

Vänsterpartiet
(Källa: https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2018/04/Valplattform-2018.pdf )

Nya Moderaterna
(Källa: https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2018-08/Valmanifest%20H%C3%96G%20180820.pdf )

Kristdemokraterna
(Källa: https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/ )

Sverigedemokraterna
(Källa: https://sd.se/wp-content/uploads/2018/05/Valplattform-2018-1.pdf )

Socialdemokraterna
(Källa: https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/bostad/ )

Liberalerna
(Källa: https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/liberalernas-partiprogram.pdf )

Miljöpartiet
(Källa: https://www.mp.se/politik/valmanifest2018 )

 

 

Psykisk ohälsa

Nya Moderaterna
Korta vårdköerna för barn och unga med psykisk ohälsa.
Stärk arbetet med att förebygga självmord.
Kraftigt ökade resurser till forskning om hur man förebygger självmord.
Bättre tillgång till skolsköterska och skolkurator.
Stärk samarbetet mellan skolhälsovård, socialtjänst och psykiatri.

Kristdemokraterna
Ökad psykisk ohälsa hos barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Kristdemokraterna vill undersöka orsakerna till detta så att vi kan identifiera vilka som är i riskzonen och rikta förebyggande insatser. Vi vill införa en elevhälsogaranti så att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag samt korta köerna till BUP genom en återinförd prestationsbaserad ersättning. För att stärka föräldrarnas roll vill vi erbjuda familjerådgivning och föräldrastödsprogram även under tonårstiden.

Liberalerna
Rätten till vård och behandling är lika självklar för både fysiska och psykiska sjukdomar. Psykisk hälsa ska vara ett uttalat folkhälsomål. Även all behandling av psykisk ohälsa ska omfattas av patientsäkerhetslagen. Möjlighet till självvald inläggning inom psykiatrin, där patienten själv bestämmer över sina in- och utskrivningar, ska erbjudas i hela landet. Målet är att minska behovet av tvångsåtgärder.

Socialdemokraterna
Öka tillgången till snabba insatser så att människor som behöver hjälp, stöd och vård ska kunna få det tidigare än idag
Införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, vård utan väntan för barn och unga som mår dåligt, snabbt stöd i mobilen, och rätt stöd vid självmordstankar
Bygga upp regionala center för kunskapsspridning och utveckling i psykiatrin
Öka möjligheterna att få hjälp med psykisk ohälsa på vårdcentralerna.

Sverigedemokraterna
Stärka den psykiska hälsan genom fler vårdplatser samt skydda titeln kurator och säkerställa minst en kurators närvaro på samtliga skolenheter för att aktivt motarbeta psykisk ohälsa i ett tidigt stadie.

Miljöpartiet
Bryta trenden med ökad ohälsa hos barn och unga. Vi vill förebygga och tidigt behandla psykisk ohälsa, och steg för steg förverkliga en köfri barn- och ungdomspsykiatri.

Vänsterpartiet
Den psykiatriska vården är på många håll nedprioriterad, trots att den psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem. Vänsterpartiet vill se ett nationellt psykiatri-lyft som innebär att den psykiatriska vården får samma fokus som cancervården. De som uppsöker vården för akut psykisk ohälsa, exempelvis självmordstankar eller psykostillstånd, ska få omedelbar hjälp eftersom det är livshotande tillstånd. Du ska inte behöva vara frisk, rik och välutbildad för att få rätt vård i Sverige. Tvärtom ska du få mest hjälp när du behöver den som bäst

Centerpartiet
Tidiga insatser till familjen är viktiga. Utbildning och tät dialog likaså. Vi vill utveckla Familjecentralen till att kunna nå en bredare målgrupp, även till unga och unga vuxna. Detta för att motverka psykisk ohälsa.

 

 

Studiemedel

Nya Moderaterna
Höj åldersgränsen för studiemedel och höj fribeloppet.
Fler sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig med studielön

Kristdemokraterna
*Nämner inte studiemedel i sitt valmanifest 2018.

Liberalerna
Studiemedelssystemet ska skapa förutsättningar för alla oavsett ekonomisk bakgrund att studera på akademisk nivå. Det ska finnas drivkrafter för studenter att tillgodogöra sig en examen med normal eller högre studietakt, exempelvis genom införandet av en examensbonus. Åldersgränserna i studiemedelssystemet bör successivt höjas i takt med att vi arbetar längre.

Socialdemokraterna
Utveckla och förbättra studiemedelssystemet så att alla kan växa och växla genom hela livet
Förbättra tryggheten vid studier och möjligheten till deltidssjukskrivning för studenter
Minska snedrekryteringen till högre utbildning.

Sverigedemokraterna
*Nämner inte studiemedel i sin valplattform 2018.

Miljöpartiet
Valmanifest 2018 beskriver: ”Vi vill höja ålderstaket för studiemedel samt införa ett system där utbildningar och kvaliteten på dessa kan jämföras med varandra.”, men saknar målsättning för mandatperioden.

Vänsterpartiet
Studiemedel som går att leva på är en nödvändig förutsättning för att fler ska kunna studera på heltid. För att skuldbördan inte ska bli mer betungande för den enskilde ska andelen bidrag i studiemedlen öka, så kan samhället skapa möjlighet för att fler ska kunna studera.

Centerpartiet
*Nämner inte studiemedel i sitt valprogram 2018.

 

 

Bostad

Nya Moderaterna
I Sverige råder stor bostadsbrist. Bostadsmarknaden fungerar dåligt. Det spiller över på i stort sett alla samhällsområden. Att bostadsmarknaden inte fungerar hämmar företagande, tillväxt, jobb och en fungerande integration. Bristen på bostäder bidrar till trångboddhet och sociala problem. Höga bostadspriser driver upp hushållens skuldsättning, vilket ökar riskerna för obalanser i samhällsekonomin. Problemen är så många att ingen enskild reform kan lösa dem. Därför behöver vi ta tag i dem samlat, i en blocköverskridande överenskommelse som tar ett helhetsgrepp om bostadsmarknadens funktionssätt och bostadspolitikens alla delar.

Kristdemokraterna
Under många år har det byggts för lite i Sverige, vilket har lett till bostadsbrist. Folk behöver olika boenden under olika delar av sitt liv. Det saknas idag billiga bostäder i Sverige, men vi har också ett kraftigt underskott av villor. Kristdemokraterna vill se fler aktörer på marknaden som pressar priserna tillsammans samt stärka det regionala inflytandet över bostadsplaneringen och förenkla regelkrånglet. Vi vill skapa långsiktiga villkor för såväl byggande som förvaltning och ägande. Vi vill också stimulera andrahandsuthyrning av bostäder. Delar av en villa eller lägenhet ska kunna hyras ut skattefritt. Det skulle snabbt skapa många nya bostäder och inte minst hjälpa unga att få en bostad.

Liberalerna
Det byggs för få bostäder. För att öka byggandet i Sverige bör konkurrensen öka och reglerna kring byggande på såväl statlig som kommunal nivå förenklas. Byggnormerna bör förenklas, överklagandeprocessen förkortas och möjligheterna till att begränsa kommunala särkrav ses över. Byggherrar ska ges rätten att utarbeta detaljplaner som sedan prövas av kommunen.

Socialdemokraterna
Bostadsbristen skapar otrygghet och hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på detta problem: Bygg mer!
Minska kraven för studentbostäder och för små lägenheter riktade till unga som arbeta

Sverigedemokraterna
Aktivera flyttkedjan genom ett stimulansbidrag för studentbostäder och olika typer av boenden för äldre

Miljöpartiet
Oavsett vilken bakgrund du har eller var du bor ska du kunna förverkliga dina drömmar, utbilda dig och göra det du vill av din fritid.

Vänsterpartiet
Social snedrekrytering motverkas genom att göra högre utbildning tillgänglig i hela landet men också genom att bygga billiga hyresrätter så att den som vill kan ta steget och flytta till en högskoleort.

Centerpartiet
Göra verklighet av strandnära boende. Undersök möjligheterna till byggnation i Stigen & Rådanefors där infrastrukturen redan är utbyggd.

 

 

Jag hoppas att detta hjälper dig för valet 2018.
Kårordförande,
Viktor Winberg