Vad gör Kristianstad Studentkår?

Kristianstad Studentkår har som slogan “Studentens bäste vän”, med det innebär att vi alltid försöker hjälpa dig som student med de problem som du kanske stöter på. Nedan presenteras våra huvudsakliga arbetsområden.

Studentinflytande

Studenterna är de som går igenom utbildningen och som dagligen befinner sig i något stadium av denna. Studentens upplevelse av utbildningen och tillgodogörande av undervisningen är central för utbildningens utvecklings- och kvalitetsarbete. Att studenters röst blir hörda i detta sammanhang är därför extremt viktigt för att utbildningarna på Högskolan Kristianstad ska kunna fortsätta vara av hög kvalitet och ha en god utveckling. I detta arbete är det därför av stor vikt att studentinflytandet på programnivå är starkt, entydigt och alltid närvarande. Studentinflytande är också av stor vikt på Högskoleövergripande nivå där viktiga strategiska beslut tages, samt riktlinjer och ramar för Högskolan fastställs. Detta utgör ramen för studentens vardag och ett studentinflytande i denna process blir därför en självklarhet. För att studentinflytandet ska fungera samlar studentkåren de olika perspektiv som finns hos Högskolans studenter och koordinera detta så att vi som studentpopulation står enade med stärkt röst i de frågor som är viktiga för oss som studenter. Detta gör vi med hjälp av Fakultetsnämnder. Vill du också bli studentrepresentant och vara med och arbeta för en bättre utbildning? Klicka här.

Studenträttsliga ärenden

Att verka för goda förutsättningar för högre studier är en viktig del av studentkårens uppdrag. I detta är det viktigt att se till att de rättigheter studenter har följs för att upprätthålla goda förutsättningar. Studentkåren arbetar för en god kompetens och en god service i studenträttsliga ärenden så att vi kan ge studenter råd och stöd kring dessa frågor, men även för att kunna ge våra medlemmar individuell hjälp. Har du ett ärende du behöver hjälp med? Klicka här.

Påverkansarbete gentemot Lärosätet

Studentkåren har som uppdrag att arbeta för en god utbildningskvalité och att genom studentperspektivet bidra till att förbättra utbildningen. För detta arbete är det viktigt att studentkåren är en stark påverkansorganisation gentemot högskolan och lyfter fram studenternas synpunkter på utbildning. Det är också av stor vikt för att ge studenter goda förutsättningar till högre studier. Studentkåren som påverkansorganisation bör arbeta för att de lokala förutsättningar på Högskolan Kristianstad ständigt utvecklas och att studenter ges jämlika och rättvisa förutsättningar.

Arbetsmiljö

Att högskolan har en god arbetsmiljö för studenterna är en förutsättning för att studenter ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett tillfredställande sätt.  Studentkåren bör därför arbeta för att arbetsmiljön blir så god som möjligt för att underlätta studierna och ge goda arbetsförhållanden. Studentkåren behöver ha en god kompetens kring dessa frågor för att driva den i bästa möjliga mån. Det är också av stor vikt, för att en god arbetsmiljö ska kunna hållas, att högre utbildning är tillgänglig och att ingen nekas möjlighet baserat på högskolans lokaler eller organisation.

Bostäder

Högskolan Kristianstad har ett brett upptagningsområde där stora delar av studenterna pendlar på daglig basis. En märkbar del av studenterna flyttar emellertid till Kristianstad för att kunna genomföra sina studier. En förutsättning för studier är då att studenterna har ett tryggt och passande boende. I detta är arbetet med bostadsgarantin en viktig del för att kunna ge studenter möjlighet till ett bra boende. Studentkåren måste före ett kontinuerligt arbete med denna för att fortsätta bidra till goda förutsättningar för studier. Du kan läsa mer om bostadsgarantin här.

Introduktionsverksamhet

Övergången till högre studier kan upplevas som stor för många studenter. Att lära sig högskolan och organisationen samtidigt som studenten påbörjar sin utbildning kan ge en överväldigande känsla. För att ge studenter bra förutsättningar för att tillgodogöra sig sin utbildning blir det därför viktigt att övergången blir så smidig som möjligt för den nya studenten. Studenten behöver få kännedom om högskolan och dess olika funktioner för att göra denna övergång så smidig som möjligt. Första tiden som ny student kan också vara överväldigande socialt och det är viktigt att studenter ges möjlighet att lära känna varandra. En av de största anledningarna till att studenter avbryter sina studier är att de känner sig ensamma. Att få möjlighet att lära känna andra studenter blir därför en viktig del av förutsättningarna för högre studier. För att underlätta detta anordnar studentkåren en inspark och annan introduktionsverksamhet.

Regional och lokal opinionsbildning

Som student finns det många faktorer utanför högskolan som påverkar ens studietid. Det kan röra sig om till exempel kollektivtrafik. Dessa faktorer berör inte utbildningen direkt men är av fundamental grund för den enskilde studentens möjlighet att delta och tillgodogöra sig högre utbildning. Därför blir det viktigt att Kristianstad Studentkår är med och formar den politik som fastställer dessa ramar.

Nationell påverkan

Många förutsättningar som skapas för högre utbildning, och därmed för studenter, fattas på nationell nivå och det blir därför en viktig att vi som studentkår även bevakar och tar del av den nationella studentpolitiken. Som en medlemskår i Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, bidrar Kristianstad Studentkår till att det finns en samlad studentröst som kan föra studenternas talan mot beslutsfattare och skapa en allmän opinion för studentpolitiken. Vi som studentkår behöver dels ta del av detta arbete, men även hålla en god kunskap om den nationella studentpolitiken för att kunna hålla våra medlemmar uppdaterade i dessa frågor. Det är också viktigt att studentkåren tar del av konferenser och seminarium som är av vikt för Högskolan Kristianstads studenters intresse och för deras talan i den nationella studentpolitiken.

Organisatoriskt

För att studentkåren ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett så effektivt sätt som möjligt krävs ett kontinuerligt arbete med organisationsutveckling. Studentkåren måste ständigt arbete med att hitta nya former för sitt arbete och att arbeta med en översyn av kommunikationen med medlemmarna. Studentkåren behöver också en god återkoppling av sitt arbete för att ge studenterna god insikt i arbetet och bidra till en mer demokratisk studentkår, likväl som att öka medvetenheten kring studentpolitik. Studentkåren måste vara en bra arbetsplats för anställda och arvoderade för att det ska vara attraktivt att engagera sig i studentkåren. Studentkåren måste ha en god arbetsmiljö för att kunna ha en hållbar verksamhet och det är viktigt att studentkåren är en organisation som uppmuntrar till engagemang.

 Hur fungerar studentkåren?

Kristianstad Studentkår är en medlemsstyrd organisation. Det innebär att allt utgår ifrån vad medlemmarna tycker. Medlemmar bestämmer på medlemsmötena vad studentkåren ska arbeta med och vad studentkåren ska tycka tills nästa medlemsmöte. De utser även en styrelse som ska sköta det dagliga arbetet mellan medlemsmötena. De som leder styrelsens arbete är ordförande och vice ordförande. De är arbetar heltid och får ett arvode för det. Till stöd för styrelsen och de arvoderade har studentkåren en anställd, som sköter kansliet och ekonomin.